دکمه های وصل و قطع کلید هایی هستند که فرمان ان ها به وسیله ی دست صورت میگیرد و عملکرد ان لحظه ای است به این معنی که با فشار دادن انگشت بر روی ان عمل کلید انجام می شود و با برداشتن انگشت از روی آن کلید به حالت اول برمیگردد.