شستی ها(پوش باتن)

دکمه های وصل و قطع کلید هایی هستند که فرمان [...]